Stawy Milickie S.A.

O firmie

W sierpniu 2009 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, województwem dolnośląskim oraz wojewodą dolnośląskim w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Stawy Milickie na bazie likwidowanego Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie.

W listopadzie 2010 roku województwo dolnośląskie zawiązało spółkę akcyjną Stawy Milickie z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.

11 października 2011 roku Minister Skarbu Państwa podpisał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu pakietu akcji o łącznej wartości 135,8 mln zł województwu dolnośląskiemu. Dzięki tej decyzji  od 16 listopada 2011 roku województwo stało się 100% akcjonariuszem spółki.Działalność Stawów  Milickich SA  obejmuje kilka obszarów:

  • hodowla i sprzedaż ryb słodkowodnych, w tym tradycyjnego produktu regionalnego: karpia milickiego,
  • promocja Dolnego Śląska oraz Doliny Baryczy w oparciu o produkt tradycyjny oraz unikatowe warunki środowiskowe obszaru,
  • ochrona ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” i pozostałych stawów zarządzanych przez  spółkę  – zgodnie z występująca na danych obszarze formą ochrony przyrody,
  • promocja środowiska naturalnego i krajobrazu oraz  rozwój turystyki na obszarze Doliny Baryczy,
  • inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: „karp milicki”,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji ekologicznej i organizacjami ekologicznymi
  • tworzenie i współdziałanie w opracowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego.
  • przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich pozyskiwanie.
  • edukacja ekologiczna, stworzenie infrastruktury edukacyjnej, wspieranie inicjatyw ekologicznych  
  • stymulowanie rozwoju i aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej w zakresie inspirowania, popierania i pomocy w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy związanych z turystyką, a także promowanie przedsiębiorczości w tych obszarach dla poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze gmin, na terenie których prowadzona będzie działalność

 

 Projekty Unijne

 

PO KL


„Tajemniczy Dolny Śląsk – nauczyciel edukacji regionalnej”

więcej informacji i aktualne terminy >>

 

PO RYBY


szczegółowe informacje dotyczące projektów >>

1/ „Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie"

2/ „Budowa i wyposażenie przetwórni ryb w przedsiębiorstwie Stawy Milickie SA"

3/ Operacja „Działania wodno-środowiskowe" – realizacja pakietu 1 i wymogu 2.8 z pakietu 2

4/ Operacja „Działania wodno-środowiskowe” – realizacja wymogu 2.2 z pakietu 2

5/ „Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie – kompleks Potasznia”

6/ „Wyposażenie gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie SA w sprzęt do transportu i sprzedaży ryb”

7/ Operacja: „Działania wodno – środowiskowe” – realizacja wymogu 2.2 z pakietu 2

8/ Operacja: „Działania wodno – środowiskowe” – realizacja pakietu 1 i wymogów 2.1; 2.7; 2.8 i 2.13 z pakietu 2

9/ „Budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wraz z Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy w Rudzie Sułowskiej”

10/ Bezpieczny rezerwat „Stawy Milickie” 

11/ „Tworzenie systemu sprzedaży produktów rybactwa poprzez zakup wyposażenia do pakowania i dystrybucji wyrobów przetwórstwa ryb”

12/ „Rozwój systemu sprzedaży ryby żywej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do transportu i sprzedaży ryb” 

13) „Wyposażenie mobilnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i popularyzowania rybactwa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z przygotowaniem filmu o historii i tradycjach rybackich Stawów Milickich i Doliny Baryczy” 

 

PROW – MAŁE PROJEKTY


szczegółowe informacje dotyczące projektów >>

1/ „Promocja walorów turystycznych, usług i produktów regionalnych Doliny Baryczy na targach oraz innych imprezach z wykorzystaniem mobilnego systemu wystawienniczego"

2/ „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Baryczy za pomocą publikacji „Tajemnice Doliny Baryczy”, prezentującego niezwykłe historie i tradycje rybackie regionu, wyjątkowe produkty regionalne oraz unikatowe walory przyrodnicze obszaru”

3/ „Organizacja szkoleń dla uczniów szkół z zakresu edukacji ekologicznej i tradycji rybactwa z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć warsztatowych”

4/ Bezpieczny rezerwat „Stawy Milickie”

 

Dane rejestrowe

Nazwa: Stawy Milickie SA
Kapitał zakładowy:  154 450 000,00 PLN (objęty w całości)
Zarejstrowana:  Sąd Rejonowy  dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000378062
NIP: 916-13-88-540, REGON: 021461756

Rada Nadzorcza:
Wojciech Malicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
prof. Barbara Kutkowska - członek Rady Nadzorczej
Piotr Śnigucki - członek Rady Nadzorczej
Łukasz Warzynek - członek Rady  Nadzorczej
Włodzimierz Gromski - członek Rady  Nadzorczej

 
Zarząd: 
Prezes Zarządu - Sławomir Mazurek
Dyr. ds. Rozwoju - Emilia Szczęsna 
Dyr. Operacyjny - Arkadiusz Sokołowski 
Z-ca Dyrektora ds. Procesów Produkcyjnych - Przemysław Urniaż
 
Dział Handlowy:
Michał Janas, m.janas@stawymilickie.pl  
Dział Marketingu:
Ewa Poddig, e.poddig@stawymilickie.pl
 

 

Siedziba Spółki:

Zakłady rybackie:

Stawy Milickie SA
Ruda Sułowska 20
56-300 Milicz

 

Biuro Spółki:
ul. Kolejowa 2                             (I piętro, Bank Spółdzielczy)

Sułów, 56-300 Milicz

tel./fax +71 38 47 110 lub

+71 38 32 482 

 

Biuro we Wrocławiu:

Rynek 58, III p.
50-116 Wrocław
tel. +48 663 177 500 

 

Zakład Rybacki Krośnice

ul. Stawowa 1     

56-320 Krośnice

tel. 71 38 41 523

 

Zakład Rybacki Radziądz

55-140 Żmigród

tel. 71 38 56 076

 

Zakład Rybacki Stawno

Stawno 1

56-300 Milicz

tel. 71 38 41 540

Zakład Rybacki Potasznia

Joachimówka 10

56-300 Milicz

tel. 71 38 49 267

 

Zakład Rybacki Ruda Sułowska

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel. 71 38 47 353

 


Znaki i certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Rybackiego wydany przez Odział Dolnoślaski z/s w Miliczu potwierdzający, że karpie hodowane przez Stawy Milickie SA spełniają wymogi tradycyjnej hodowli karpia milickiego, hodowane są w stawach objętych nadzorem ichtiologicznym, weterynaryjnym oraz spełniają warunki humanitarnego traktowania ryb.  
     
Karp milicki hodowany przez Stawy Milickie SA jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi    
     
Karp milicki hodowany przez Stawy Milickie SA otrzymał znak Dziedzictwa Kulinarnego Dolny Śląsk w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego  
     

Karp milicki i wycieczki FotoSafari zostały wyróżnione znakiem Dolina Baryczy Poleca promującym lokalne produkty i usługi, które tworzą wyróżniającą się i przyjazną środowisku ofertę Doliny Baryczy. 
Certyfikat - Fotosafari / Karp Milicki